تكميلي-زمان مصاحبه دكتري 97
همه داوطلباني كه نتوانستند در روز 28 خرداد براي مصاحبه حاضر شوند،روز دوشنبه 4 تيرماه ساعت 10 صبح براي انجام مصاحبه با در دست داشتن مدارك به دفتر دانشكده كامپيوتر مراجعه نمايند.اين زمان تمديد نخواهد شد.
Review:
99
Date:
1397/03/29
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.