دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۱۳۹۶ دهم فروردين
| English |
 
جلسه دفاع خانم نسرين معارفي
برگزاري جلسه دفاع از پاياننامه كارشناسي ارشد
 
 عنوان پروژه :
مدلسازي پاسخ الكتريكي قشر بينايي به محرك و استخراج وابستگي پاسخها به تغييرات فيزيولوژي و آناتومي مغز
 
 دانشجو:
نسرين معارفي
1395/10/01 تاریخ


دانشکده کامپیوترکلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.