دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۱۳۹۶ پنجم ارديبهشت
| English |
اساتيد
بهروز
نام :
نصيحت كن نام خانوادگی :
استاديار مرتبه علمی :
مهندسي كامپيوتر - هوش مصنوعي : گروه آموزشی
http://wp.kntu.ac.ir/nasihatkon آدرس وب سایت شخصی :
nasihatkon kntu.ac.ir : پست الکترونیک

 

 

PhD (2010-2014)

Computer Vision, School of Information Sciences & Engineering, The Australian National University,

Australia

 

MS (2005-2008)

Artificial Intelligence, Computer Science & Engineering Department, Shiraz

University, Iran.

 

BS (2001-2005)

Computer Engineering (Software), Computer Science & Engineering De-

partment, Shiraz University, Iran.

 

 

 

 


Research Interests:

Computer Vision, Multiple View Geometry, Biomedical Image and Signal Processing, 

Statistical Pattern Analysis, Graphical Models, Riemannian Geometry, Compressive Sensing,

Optimization, Statistical Modeling.

 

زمینه های تحقیق :
!!!date1_simple_full!!!


دانشکده کامپیوترکلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.