درخواست معرفی با استاد
.


1-دانشجو ابتدا باید جهت اطلاع از شرایط اخذ درس به صورت معرفی به استاد ، تعداد واحد قابل اخذ بصورت معرفی به استاد در نیمسال آخر را با توجه به سال ورود خود به دانشگاه ،(ورودی 91 تا 93  --- ورودی 94 تا 96 --- ورودی 97 و بعد) مطالعه نماید.

2- در صورتیکه شرایط اخذ درس به صورت معرفی به استاد را دارد باید فرم درخواست امتحان تک درس-معرفی به استاد را دریافت و تکمیل نماید.

3- دانشجو فرم تکمیل شده را جهت بررسی و تایید ، به استاد راهنمای خود ارائه نماید.

4- دانشجو ، فرم تایید شده توسط استاد راهنما را به اداره آموزش دانشکده جهت طرح در شورای آموزشی تحویل نماید.

5- در صورت تصویب در شورای آموزشی دانشکده( رای صادره در گزارش 173 سامانه گلستان قابل مشاهده است ) ، درس فوق جزء دروس انتخابی نیمسال مورد نظر در سامانه آموزشی گلستان برای دانشجو توسط اداره آموزش دانشکده اخذ می گردد.

6- در پایان دانشجو موظف است ظرف مدت 10 روز کاری پس از تاریخ صدور رای شورای آموزشی دانشگاه ، به استاد مربوطه مراجعه کند و استاد نیز طبق مقررات پس از برگزاری امتحان ، نمره دانشجو را در سامانه گلستان اعلام می نماید .

تذکر: تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو همان تاریخ ثبت نمره در سامانه گلستان می باشد.
 
1398/10/11
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نشاني: تهران - خيابان شريعتي
ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان 
صندوق پستي 1355-16315
1631714191 كدپستي
تلفن :88462494
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.