1399/03/12
تمدید سنوات ترم 5
.

1-     دانشجویی که بر اساس ماده 5 آیین نامه در طول مدت مجاز تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، 2 سال (4 نیمسال تحصیلی)، موفق به اتمام واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد و دفاع از پایان نامه نشده است و متقاضی تمدید سنوات ترم پنجم می باشد، باید مراحل زیر را انجام دهد.

2-     دانشجو می بایست حداقل 1 ماه قبل از زمان انتخاب واحد نیمسال بعد طبق تقویم آموزشی دانشگاه، اگر پژوهش محور است، فرم گزارش پیشرفت پایان نامه و اگر آموزش محور است، فرم طرح وضعیت درشورای دانشکده را پرینت گرفته و تکمیل نماید.

3-     دانشجو به همراه فرم مربوطه به استاد راهنما مراجعه نماید تا استاد راهنما نظر و رضایت خود از پیشرفت کار دانشجو در زمینه پایان نامه ی دانشجو را در فرم مربوطه اعلام نموده و نیاز به مهلت بیشتر دانشجو برای کارهایش را تقاضا نماید.

5-     دانشجو فرم تایید شده توسط استاد راهنما را به اداره آموزش دانشکده تحویل دهد.

6-     دانشجو حداکثر 2 هفته پس از تحویل فرم به اداره آموزش ، می تواند رأی شورای آموزشی دانشکده را در گزارش 173 سامانه آموزشی گلستان مشاهده نماید.

7-     در صورت موافقت شورای آموزشی دانشکده ، اداره آموزش دانشکده سرترم نیمسال بعد را برای دانشجو فعال می نماید و دانشجو موظف است در زمان انتخاب واحد ، دروس مورد نظر خود را اخذ نماید.

تذکر:

-          این نیمسال تحصیلی برای دانشجویان بهره مند از آموزش رایگان بدون پرداخت شهریه فعال می گردد و دانشجویان نوبت دوم طبق روال ترم های قبل شهریه پرداز خواهند بود.