جشنواره دانشجوی نمونه
جشنواره دانشجوی نمونه
قابل توجه کلیه دانشجویان بین الملل 
در خصوص برگزاری سـی امین جشـنواره دانشـجوی نمونه در آذرمـاه سـال جـاری، به اسـتحضار می رسانـد مهلت ثبت نام صرفا جهت دانشجویان بین المللی ، بـا هـدف اطلاع رسـانی هرچه بهـتر به این گروه از دانشـجویان، تا تاریخ 18 آبـانماه تمدید می گردد.
 
تاریخ:
1401/08/14
تعداد بازدید:
116
منبع: