دستورالعمل اخلاقی برای مهندسین
مهندسي يك حرفه‌ مهم و آموخته اي است. به عنوان عضوي از اين گروه، از مهندس انتظار مي‌رود كه بالاترين معيارهاي راستي و درستي را به نمايش بگذارد. مهندسي تاثير مستقيم و حياتي در كيفيت زندگي تمام مردم دارد. بر اين اساس، خدمات ارائه شده توسط مهندسين نياز به صداقت، بيطرفي، انصاف و عدالت را دارد و بايد به حفاظت از بهداشت، امنيت، و رفاه عمومي اختصاص داده شود. مهندسين ملزم به رعايت شئوناتي با بالاترين ارزش‌ها و اصول اخلاقي هستند. به دانشجويان رشته مهندسي توصيه مي‌شود كه كتاب اخلاق مهندسي نوشته جناب دكتر علي خاكي صديق كه توسط انتشارات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به چاپ رسيده است را مطالعه نمايند.

قوانين بنيادي

1. ايمني، بهداشت و رفاه عمومي را در بالاترين حد نظر داشته باشند.

2. تنها در زمينه‌اي تخصصي خود خدمات انجام دهند.

3. اظهار نظرهاي عموميشان را با بيطرفي و صداقت و بدون در نظر گرفتن احساسات و نظرات شخصي بيان كنند.

4. براي كارفرما يا مشتري به عنوان يك نماينده‌اي معتمد و وفادار انجام وظيفه كنند.

5. از اقدامات فريبنده و كپي تحقيقات و كار هاي انجام شده توسط ديگران  و انجام آن تحت نام خود جلوگيري كنند.

6. شرافتمندانه، مسئولانه، اخلاقي، و قانونمند عمل كنند تا شرافت، اعتبار، و سودمندي حرفه‌اي خود را افزايش دهند.

وظايف حرفه‌اي

1. مهندسين بايد در تمام روابط خود بر اساس برترين معيارهاي راستي و درستي رفتار كنند.

2. مهندسين بايد در همه حالات، در تلاش براي خدمت به منافع عمومي باشند.

3. مهندسين بايد از تمامي رفتارها و اعمالي كه باعث فريب افكار عمومي مي‍شوند، اجتناب كنند.

4. مهندسين نبايد اطلاعات محرمانه مربوط به امور بازرگاني، فرآيندهاي فني مشتريها يا كارفرماهاي سابق و جديد و همچنين شركت عمومي كه برايش كار مي‍كنند را بدون اجازه فاش كنند.

5. مهندسين نبايد در وظايف حرفهاي خود تحت تاثير تضاد منافع قرار گيرند.

6. مهندسين نبايد با انتقادات غيرصادقانه از ساير مهندسين يا با استفاده از روشهاي نامناسب يا مشكوك ديگر، سعي در بدست آوردن شغل، پيشرفت، يا قراردادهاي شغلي داشته باشند.

7. مهندسين نبايد از روي بدخواهي يا به دروغ، مستقيم يا غيرمستقيم، اقدام به خدشهدار كردن اعتبار، موفقيت احتمالي آينده، كار يا استخدام مهندسين ديگر نمايند. مهندسيني كه باور دارند ديگران براي كارهاي غيراخلاقي و غيرقانوني مجرم هستند، بايد اين اطلاعات را در اختيار مقام مسؤل قرار دهند تا به آن رسيدگي شود.

8. مهندسين بايد مسؤليت فعاليتهاي حرفهاي خود را به عهده بگيرند، هر چند كه مهندسين ميتوانند زماني كه منافعشان از راه ديگري قابل محافظت نيست براي خدماتي كه نتيجهي كار آنهاست درخواست غرامت كنند.

9. مهندسين بايد كار مهندسي را به صاحب آن نسبت دهند، و بايد منافع مالكيت سايرين را به رسميت بشناسند.

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/16
تعداد بازدید:
7614