درخواست مرخصی تحصیلی با احتساب
.

1-     دانشجو در صورتیکه سنوات تحصیلی او از 8 نیمسال بیشتر نشده باشد ،حداکثر تا دو نیمسال، می تواند از مرخصی تحصیلی با احتساب استفاده نماید و اگر این شرایط را داراست، برای درخواست، مراحل زیر را دنبال نماید.

2-      دانشجو فرم در خواست ترک تحصیل موقت را دریافت و قسمت مربوط به خود را پر نماید.

3-     دانشجو برای تکمیل فرم به استاد راهنما مراجعه نماید.

4-     دانشجو فرم تکمیل شده را به اداره آموزش تحویل دهد.

5-     تقاضای دانشجو در شورای آموزشی دانشکده مطرح می شود و رای صادره حداکثر دو هفته بعد از تاریخ درخواست در سیستم گلستان ثبت می شود.

6-     دانشجو رای صادره را  می تواند در گزارش شماره 173 سامانه آموزشی گلستان مشاهده نماید.

7-     در صورت موافقت شورای آموزشی دانشکده با درخواست دانشجو، بدون نیاز به مراجعه حضوری ، اداره آموزش دانشکده در سامانه آموزشی گلستان وضعیت نیمسال مورد نظر در صفحه اطلاعات جامع دانشجو  را به مرخصی تحصیلی با احتساب تغییر خواهد داد.

8-     دانشجو تغییر وضعیت نیمسال خود را در اطلاعات جامع گلستان می تواند مشاهده نماید.

1398/11/27
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نشاني: تهران - خيابان شريعتي
ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان 
صندوق پستي 1355-16315
1631714191 كدپستي
تلفن :88462494
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.